Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

БЕЗОПЛАТНІ ПОСЛУГИ З ОБРОБКИ ҐРУНТУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ, ОБЛІК, ПОДАТКИ

Непоодинокими є випадки, коли сільгосппідприємства безоплатно обробляють (зокрема, орють) сільгоспугіддя фізособам, що проживають на території населеного пункту, де знаходяться такі підприємства. Розберемось, як оформити таку операцію, відобразити її в бухгалтерському обліку та які податкові наслідки вона матиме.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ПДФО

Оскільки при безоплатному наданні послуг найбільш актуальним є питання оподаткування, то вважаємо за доцільне розглянути документальне оформлення в прив’язці до податкових наслідків.

Так, операцію з безоплатного надання послуг можна оформити принаймні трьома способами:

1) як благодійну допомогу;

2) як додаткове благо (тобто просто безоплатна послуга);

3) як подарунок.

Проаналізуємо кожен з цих способів.

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Оформити надання безоплатної послуги можна у вигляді благодійної допомоги. Благодійна допомога, як відомо, може бути цільовою або нецільовою (пп. 170.7.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

Згідно з пп. 170.7.1 ПКУ цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2024 році – 4 240,00 грн).

Однак вважаємо, що надання безоплатних послуг з обробки ґрунту навряд чи можна «підтягнути» під оподаткування за наведеною вище нормою. Адже в ситуації, що розглядається, йдеться про надання допомоги певної спрямованості, а саме – на обробіток ґрунту. Тому, на нашу думку, таку допомогу не можна вважати нецільовою. А на цільову благодійну допомогу дія пп. 170.7.3 ПКУ не поширюється.

Якщо ж у підприємства є бажання застосувати норми пп. 170.7.3 ПКУ, то слід надати фізособі нецільову допомогу грошовими коштами. А потім така особа може за ці кошти придбати у сільгосппідприємства послуги з обробки ґрунту.

Стосовно оподаткування цільової благодійної допомоги зазначимо, що нормами ПКУ передбачено перелік цілей, допомога на які не оподатковується ПДФО. Але допомоги на проведення оранки серед такий цілей нема. Тобто така допомога оподатковується в загальному порядку (ПДФО за ставкою 18%, ВЗ – 1,5%). База оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі роботи/послуги (про це детальніше – далі).

Крім того, оскільки підприємство надає фізособі дохід у натуральному вигляді, то при обчисленні бази оподаткування до звичайної ціни слід застосувати збільшувальний «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ). При нарахуванні ПДФО за ставкою 18% натуральний коефіцієнт становить 1,219512. При нарахуванні ВЗ натуральний коефіцієнт не застосовується.

Що стосується документального оформлення благодійної допомоги, то потрібно оформити наказ по підприємству про її надання, в якому прописати, зокрема, кому планується надавати благодійну допомогу, наприклад фізособам, які проживають на певній території чи мають певний соціальний статус (багатодітні сім’ї, ветерани праці і війни, особи з інвалідністю, одинокі особи похилого віку тощо). А також можна вказати, у якому вигляді буде надаватися благодійна допомога (наприклад, як у даному випадку у вигляді послуг з обробітку ґрунту).

Якщо благодійна допомога надається на прохання певної фізособи, то не зайвим буде отримати від такої особи лист з проханням надати благодійну допомогу і додати його до вищевказаного наказу. Крім того, з особами, яким надаватимуться безоплатні послуги, можна укласти договір пожертви.

Факт надання безоплатної послуги з обробки ґрунту також слід належним чином задокументувати. При цьому варто врахувати, що затвердженої форми такого документа не існує. Тому можна оформити документ довільної форми, наприклад, Акт безоплатного надання послуг. Головне – пам’ятати, що такий документ повинен містити всі обов’язкові реквізити, притаманні первинному документу. Їх перелік наведено у ст. 9 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Такий акт має підписати працівник підприємства, який надавав цю послугу, і особа, землю якої обробляли (чи уповноважена особа).

У формі 4-ДФ благодійна допомога (як цільова, так і нецільова) відображається з ознакою доходу «169».

ДОДАТКОВЕ БЛАГО

Додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником (пп. 14.1.47 ПКУ).

Тобто під додаткові блага підпадає фактично будь-що, надане безоплатно (якщо у відповідних документах не зафіксовано, що це благодійна допомога чи подарунок). Такий варіант, мабуть, є найпоширенішим.

Для оформлення додаткового блага достатньо видати наказ по підприємству та скласти Акт про виконані роботи (надані послуги), де вказати, що вони надані безоплатно.

Оподатковується додаткове благо в загальному порядку (тобто ПДФО за ставкою 18% та ВЗ – 1,5%). При нарахуванні ПДФО слід застосовувати натуральний коефіцієнт, який становить 1,219512. При нарахуванні ВЗ натуральний коефіцієнт не застосовується.

У формі 4-ДФ додаткове благо відображається з ознакою доходу «126».

ПОДАРУНОК

Дарувати послуги з обробітку ґрунту є дещо нетрадиційним. Але з точки зору оподаткування цей варіант найбільш вигідний, тому розглянемо його детальніше.

В ПКУ визначення поняття «подарунок» нема. Але відповідне визначення є у ст. 1 Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», а саме: подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Отже, законодавством не заборонено дарувати послуги.

Відповідно до п. 174.6 ПКУ та пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ вартість подарунка включається до оподатковуваного доходу фізособи як додаткове благо.

Водночас відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до оподатковуваного доходу фізособи не потрапляє вартість дарунків у натуральній формі у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (за винятком грошових виплат у будьякій сумі).

У 2024 році розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня складає 7100 грн. Тобто розмір неоподатковуваного подарунка становить 1775 грн у розрахунку на один місяць.

Враховуючи це, можна зробити висновок, що у випадку коли сільгосппідприємство безоплатно надає фізособам послуги з обробки ґрунту, вартість яких не перевищує неоподатковувану межу (у 2024 році – 1 775 грн), то з такого доходу утримувати ПДФО та ВЗ не потрібно.

Але якщо вартість послуг з обробки ґрунту перевищить цю межу, то доведеться сплатити ПДФО за загальними правилами, тобто за ставкою 18%, та ВЗ за ставкою 1,5%. При цьому під оподаткування ПДФО та ВЗ потрапляє не вся вартість наданої безоплатно послуги, а тільки сума, яка перевищує неоподатковувану межу. Оподаткування ПДФО здійснюється із застосуванням підвищувального коефіцієнта, про який йшлося раніше.

У додатку 4ДФ до об’єднаної звітності за звітний квартал сільгосппідприємство відображає вартість подарунків таким чином:

➤ у частині, яка не перевищує 25% від мінімальної зарплати, встановленої на перше січня звітного податкового року, – з ознакою доходу «160»;

➤ у частині, що перевищує 25% від мінзарплати – з ознакою доходу «126» (додаткове благо).

Отже, виходячи із наведеного вище, з точки зору оподаткування безоплатні послуги вигідніше подарувати. Для цього слід оформити наказ по підприємству, в якому зазначити перелік послуг (у даному випадку – оранка) та кому вони даруватимуться. Після виконання робіт, як і у вищенаведених випадках, слід оформити Акт виконаних робіт (наданих послуг), в якому доцільно також зазначити, що послуги надані як подарунок відповідно до наказу по підприємству (вказати його дату та номер).

Зверніть увагу! В документах має бути зафіксовано саме слово «подарунок», тому що в іншому випадку податкова буде вважати безоплатно надані послуги просто додатковим благом і, відповідно, оподаткує їх повну вартість.

Далі в консультації: про БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК та ПДВ

Олег Головко, консультант із питань бухгалтерського обліку та оподаткування